Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 11/2012 και 12/2012 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας (διαδικασία εργατικών διαφορών), οι οποίες εκδόθηκαν επί αγωγών εντολέων του γραφείου μας, δικαιώθηκαν συμβασιούχοι παρέχοντες εργασία στη «Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς ΝΠΙΔ» αρχικά υπό το καθεστώς συμβάσεων ορισμένης χρονικής διάρκειας και κατόπιν με σιωπηρή αποδοχή της εργασίας τους. Δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων αναγνωρίστηκε ότι οι εντολείς μας συνδέονται από την αρχική τους πρόσληψη με τον εναγόμενο φορέα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υποχρεούμενο το εναγόμενο να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες τους υπό το καθεστώς σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κηρυσσομένων των αποφάσεων προσωρινώς εκτελεστών, απαγγέλλοντας παράλληλα σε βάρος του εναγομένου φορέα χρηματική ποινή 150 ευρώ για κάθε μέρα άρνησης αποδοχής των υπηρεσιών των εναγόντων – εντολέων μας και καταβολής των νομίμων αποδοχών τους. – Οι ανωτέρω θετικές δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν ήδη καταστεί τελεσίδικες και αμετάκλητες, έχουν ήδη εκτελεστεί από την εργοδότρια επιχείρηση, με αποτέλεσμα οι δικαιωθέντες ενάγοντες -εντολείς μας να παρέχουν την εργασία τους υπό το καθεστώς σχέσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εξ υπαρχής από της προσλήψεώς τους, λαμβάνοντας τις νόμιμες αποδοχές τους, αναμένεται ότι θα οδηγήσουν και σε άλλες θετικές αποφάσεις πάνω στο ίδιο θέμα.