Δυνάμει της τελεσίδικης υπ’αριθμ. 5753/2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, (Τμήμα 4ο), δικαιώθηκε εντολέας του γραφείου μας –εργαζόμενη με συμβάσεις ορισμένης χρονικής διάρκειας, καθώς απερρίφθη έφεση του εργοδοτικού φορέα και ακολούθως επικυρώθηκε η πρωτόδικη υπ’αριθμ. 493/2007 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) η οποία αναγνώρισε ότι η εντολέας μας – εργαζόμενη με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας πλέον με τον «Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης – ΝΠΔΔ» με ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την αρχική της πρόσληψη, καλύπτοντας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της απασχόλησής της πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εργοδοτικού φορέα καθ’ όμοιο τρόπο με τους λοιπούς μονίμους υπαλλήλους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αναγνωριζομένου μισθολογικά και ασφαλιστικά του χρόνου προϋπηρεσίας της.

Η ανωτέρω, μια εκ των ελαχίστων, τελεσίδικη δικαστική απόφαση εκδοθείσα από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, Εφετείο Αθηνών και κινούμενη στο νομικό σκεπτικό της υπ΄αριθμ. 7/2011 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, παράγει δεδικασμένο και αποτελεί ένα ακόμη πολύ σημαντικό θετικό νομολογιακό στοιχείο, εν τω μέσω μάλιστα της υφιστάμενης δυσμενούς χρονικής συγκυρίας, αναμένεται δε να οδηγήσει σε έκδοση και άλλων θετικών αποφάσεων στο μέλλον,πρωτοβάθμιων αλλά και δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων, ανοίγοντας το δρόμο προς τη δικαίωση πολλών ακόμη εργαζομένων – απασχολουμένων  υπό το καθεστώς διαδοχικών συμβάσεων ορισμένης χρονικής διάρκειας, συμβάσεων μίσθωσης έργου ή συμφωνητικών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), οι οποίοι διεκδικούν την μετατροπή των ευδεπίγραφων συμβάσεων εργασίας τους σε ενιαίες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.