– Κινούμενη στο πνεύμα των προγενέστερων ήδη καθισταμένων

τελεσίδικων και αμετάκλητων υπ’αριθμ. 11/2012 και 12/2012

αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας (διαδικασία

εργατικών διαφορών), εξεδόθη η υπ’αριθμ. 54/2012 απόφαση του ιδίου

ως άνω Δικαστηρίου, ήτοι Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας

(διαδικασία εργατικών διαφορών), επί αγωγής εντολέα του γραφείου

μας, συμβασιούχου – απασχολούμενη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

στον πρώην Δήμο Σάμης – ΝΠΔΔ. Δυνάμει της ανωτέρω υπ’αριθμ

54/2012 απόφασης, αναγνωρίστηκε ότι η ενάγουσα συνδέεται με τον

Δήμο Κεφαλλονιάς – ΝΠΔΔ, ως καθολικό διάδοχο του πρώην Δήμου

Σάμης – ΝΠΔΔ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

από την ημερομηνία της αρχικής πρόσληψής της, αναγνωρίστηκε η

ακυρότητα της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας της,

αναγνωρίστηκε ότι της οφείλονται οι νόμιμες αποδοχές για το διάστημα

μετά την καταγγελία της σύμβασής της, υποχρεούμενος ο εναγόμενος

φορέας να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες της

υπό το καθεστώς σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως

διοικητικής υπαλλήλου, καταδικάζοντας το εναγόμενο σε χρηματική

ποινή 150 ευρώ για κάθε μέρα που θα παραλείπει να απασχολεί την

ενάγουσα. Σημειωτέον ότι η απόφαση αυτή κηρύχθηκε εκ του

δικάσαντος Δικαστηρίου ως προσωρινώς εκτελεστή, ήδη δε η ενάγουσα

προσφέρει την εργασία της στον Δήμο Κεφαλλονιάς υπό το καθεστώς

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ενώ παράλληλα της

καταβάλλονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες αποδοχές για την

εργασία της αυτή.