– Δυνάμει δύο (2) ακόμη θετικών δικαστικών αποφάσεων, ήτοι των

υπ’αριθμ. 931/2013 και 939/2013 αποφάσεων του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), εκδοθεισών

επί αγωγών εντολέων του γραφείου μας, δικαιώθηκαν συμβασιούχοι –

απασχολούμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου στην Διεύθυνση

αλλοδαπών του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΝΠΔΔ και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ –

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.», αντίστοιχα. Συγκεκριμένα,  αναγνωρίστηκε

ότι οι ενάγοντες συνδέονται με τους αντίστοιχους φορείς, από την

αρχική τους πρόσληψη, (προσληφθέντες από το 2003 και εντεύθεν) με

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αναγνωρίστηκε η

ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας ενός εκάστου εξ

αυτών, αναγνωρίστηκε ότι οφείλονται στους ενάγοντες μισθοί

υπερημερίας από το χρόνο καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους

μέχρι την άρση της υπερημερίας τους με την αποδοχή της εργασίας

τους, υποχρεώνοντας τους εναγόμενους φορείς να αποδέχονται τις

προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των εναγόντων

καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους και απαγγέλλοντας

σε βάρος των εναγομένων φορέων χρηματική ποινή 100 ευρώ για κάθε

μέρα άρνησης αποδοχής των υπηρεσιών των εναγόντων – εντολέων

μας, ενώ αμφότερες οι αποφάσεις αυτές κηρύχθηκαν προσωρινώς

εκτελεστές, ως προς την άμεση αποδοχή της εργασίας των εναγόντων

από τους εναγόμενους φορείς και την καταβολή των πάσης φύσεως

νομίμων αποδοχών τους.

 

Περισσότερα…

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – (ΕΤΑΔ – ΑΕ)».

 

– Δυνάμει της υπ’αριθμ. 3175/2013 αποφάσεως του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία

εκδόθηκε επί αιτήσεως εντολέα του γραφείου μας, απασχολουμένης

από την 1-7-1999 στον φορέα ΕΤΑΔ ΑΕ όπου και πιθανολογουμένης

της έκβασης της κύριας αγωγής της υποχρεώθηκε το καθ’ ου να

αποδέχεται τις υπηρεσίες της αιτούσας και να  της καταβάλλει τις

νόμιμες αποδοχές της μέχρι τη συζήτηση της κύριας αγωγής της.

Σύμφωνα δε με την κρίση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης

πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα στην πραγματικότητα απασχολήθηκε για

την κάλυψη συνήθων, τρεχουσών και απολύτως τακτικών ,

προβλέψιμων και υπαρχουσών αναγκών, μόνιμης διαρκούς και πάγιας

προοπτικής, συναρτώμενες και σχετικές προς τις ανάγκες που

εξυπηρετεί το μόνιμο προσωπικό των υπηρεσιών του εργοδότη,

καταλήγοντας ότι για την εξάλειψη της κατάχρησης που προέκυψε με

τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου

χρόνου άνευ αντικειμενικού λόγου θα πρέπει να τύχει εφαρμογής το

άρθρο 8 παρ 3 του Ν 2112/1920.

– Κατά τα ανωτέρω η εντολέας μας, η οποία ήδη παρείχε την εργασία

της στο καθ’ ου η αίτηση δυνάμει χορηγηθείσης σε αυτήν Προσωρινής

Διαταγής του κ. Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών

(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), συνεχίζει να παρέχει την εργασία

της ενώ αναμένεται με μεγάλη πιθανότητα και η ευδοκίμηση της κύριας

αγωγής της.